Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

ditavaneri
7428 cb16
Reposted frompastainmy pastainmy viaokretowazupa okretowazupa

May 09 2019

ditavaneri
9278 330d
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin

April 28 2019

ditavaneri
5979 3272 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
ditavaneri
3198 ec06
potrzeby miłości zastąpić się nie da.. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaokretowazupa okretowazupa

March 30 2019

ditavaneri
3837 3641
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
ditavaneri

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]

March 23 2019

ditavaneri
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
ditavaneri
8749 d31c 500
ditavaneri
0708 1b0a 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
ditavaneri
0046 d73a 500
Reposted fromagatczi agatczi viairmelin irmelin
ditavaneri
0465 98bd 500
Reposted fromgarazowka garazowka viairmelin irmelin
ditavaneri

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viairmelin irmelin
ditavaneri
9303 90a7
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
ditavaneri
0599 d856 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
ditavaneri
ditavaneri
Reposted frominzynier inzynier viairmelin irmelin
ditavaneri
3142 59f3
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viairmelin irmelin
ditavaneri
2932 3f91 500
Reposted fromkot kot viairmelin irmelin

October 28 2018

ditavaneri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl